Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

Cụ thể, đưa Khu công nghiệp Vĩnh Châu với diện tích 158 ha và Khu công nghiệp Long Hưng với diện tích 200ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.
Điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Mỹ Thanh từ 305ha xuống 217ha. Điều chỉnh tăng diện tích các khu công nghiệp: Trần Đề từ 120ha lên 160ha, Đại Ngãi từ 80ha lên 200ha.
Đặc biệt, Thủ tướng đồng ý bổ sung mới KCN Sông Hậu với diện tích 286ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

KCN Sông Hậu với diện tích 286ha

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư.
Đồng thời, sớm có giải pháp để đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp.
Bên cạnh đó, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, đảm bảo phù hợp với tốc độ triển khai các khu công nghiệp.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.
Lê Vân