ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 61/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT MỞ RỘNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TÁI ĐỊNH CƯ CỬU LONG, TẠI PHƯỜNG LONG HÒA, QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1247/TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận quy hoạch khu đất có diện tích khoảng 1,43ha để xây dựng mở rộng Khu đô thị tái định cư Cửu Long theo chủ trương được duyệt.

Phần đất tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ cầu Rạch Súc đến cầu Bà Bộ), phường Long Hòa, quận Bình Thủy.

(Đính kèm: Bản trích lục địa chính số 15/2013/DDAJINAMCO. ngày 19/12/2013 do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng thương mại và dịch vụ Đại Nam thiết lập)

Điều 2.

  1. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam Cần Thơ: Công bố quy hoạch và thông báo kế hoạch thu hồi đất thực hiện mở rộng dự án, cập nhật vị trí nên trên vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận.
  2. Công ty Cổ phần Him Lam Cần Thơ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định; lập thủ tục đầu tư xây dựng mở rộng Khu đô thị tái định cư Cửu Long theo đúng quy định pháp luật. Phần diện tích mở rộng, Công ty Cổ phần Him Lam Cần Thơ chỉ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, không được xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Him Lam Cần Thơ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các hộ dân trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đào Anh Dũng

 

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!